Programs

ADULTS PROGRAMS

  • GI JIU-JITSU
  • NO GI JIU-JITSU
  • COMPETITION JIU-JITSU
  •  SELF-DEFENSE PROGRAM

Programs

KIDS PROGRAMS

  • GI JIU-JITSU
  • NO GI JIU-JITSU
  • COMPETITION JIU-JITSU
  • ANTI-BULLYING PROGRAM